Bảo hiểm người vay tín dụng

Giải pháp chia sẻ gánh nặng về tài chính, giúp bạn và người thân an tâm
trước những rủi ro trong cuộc sống khi mất khả năng chi trả khoản vay.

Chi trả đến

100%

hạn mức tín dụng

Bảo vệ

bạn & người thân

trước mọi biến cố

Phí bảo hiểm

Lãi suất 0%

Quyền lợi bảo hiểm

1
Chi trả toàn bộ
Dư nợ tín dụng
Bồi thường lên đến 100% hạn mức thẻ tín dụng với mức phí hàng ngày chỉ từ 500 đồng/ngày
2
Thay người thân
hoàn thành
nghĩa vụ tài chính
Giảm thiểu nỗi lo để lại khoản vay cho người thân trong trường hợp tử vong, thương tật.
3
0% lãi suất
trên phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm được áp dụng lãi suất 0% trong suốt quá trình sử dụng thẻ.

Phạm vi
bảo hiểm

Trong thời hạn bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm* sẽ chi trả toàn bộ Dư nợ tín dụng còn lại của hạn mức Thẻ tín dụng nội địa VietCredit khi xảy ra một trong các sự kiện bảo hiểm sau:

Tử vong do tai nạn/bệnh

Bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn/bệnh

Sự kiện
bảo hiểm khác

(theo từng thời kỳ)

Cách tính phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = 5.5% x Hạn mức thẻ tín dụng

Dưới đây là bảng tính mô phỏng: